botelia Ilokano to English

Ilokano English
botelia bottle

Do you have more knowledge/information about botelia? Share it to the world: